Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyreglement AVG

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze kliniek: uw rechten en onze plichten

 

Achtergrond

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een wet die de privacy en persoonsgegevens beschermt. Als Kliniek Dr. Habib verwerken we persoonsgegevens en hebben we daarom bepaalde verantwoordelijkheden onder deze wet. De personen van wie de gegevens zijn, hebben op hun beurt specifieke rechten. Naast de AVG zijn er ook specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg, zoals vastgesteld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). We nemen deze wetten en regels serieus om de privacy en vertrouwelijkheid van onze patiënten te waarborgen.

 

 

Persoonsgegevens
In onze praktijk worden verschillende persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is essentieel om u een goede medische behandeling te kunnen bieden en om de financiële aspecten van de behandeling af te handelen. Bovendien kan gegevensverwerking nodig zijn voor zaken zoals het voorkomen van ernstig gevaar voor uw gezondheid of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het melden van een besmettelijke ziekte volgens de Wet Publieke Gezondheid. We behandelen uw gegevens met uiterste zorg en vertrouwelijkheid om uw privacy te waarborgen.

 

 

Plichten van Kliniek Dr. Habib

Als verantwoordelijke voor gegevensverwerking in onze praktijk verzamelen we uw gegevens voor specifieke doeleinden:

 

       Voor zorgverlening

       Voor doelmatig beheer en beleid

 

Als onderdeel van uw behandeling verwerken we uw persoonsgegevens. Alle medewerkers hebben zich gecommitteerd aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens goed beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang.

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor zorgverlening, met een bewaartermijn van 20 jaar na de laatste behandeling of het laatste contact met de praktijk. Er kan een uitzondering worden gemaakt als langer bewaren nodig is voor uw gezondheid of die van uw kinderen, ter beoordeling van uw behandelaar.

 

 

Uw rechten als betrokkene

U hebt recht op inzage, afschrift, correctie, aanvulling, en verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad. Tevens hebt u het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens indien deze niet relevant zijn voor anderen en niet wettelijk bewaard moeten blijven. U kunt ook een eigen medische verklaring toevoegen aan uw dossier.

 

 

Gegevens patiënt
Volgens de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) worden patiënten vanaf 16 jaar als meerderjarig beschouwd. Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf hun aanvragen indienen. In het geval van overlijden kan medische informatie worden verstrekt als kan worden aangenomen dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad, of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. De beslissing hierover ligt bij de zorgverlener. Bij Kliniek Dr. Habib worden geen behandelingen uitgevoerd bij personen jonger dan 18 jaar.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Bij Kliniek Dr. Habib is het een verplichting voor onze medewerkers om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Dit betekent dat uw zorgverlener uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft voordat persoonsgegevens worden verstrekt. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze zwijgplicht. Bijvoorbeeld, wanneer er sprake is van ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van anderen. In het kader van uw behandeling kunnen vastgelegde gegevens, indien nodig, mondeling, schriftelijk of digitaal worden uitgewisseld met andere zorgverleners, zoals een apotheker die recepten verwerkt en daarom gegevens ontvangt van de huisarts.

 

Uitwisseling gegevens

Na het verkrijgen van gerichte toestemming via een toestemmingsformulier, wisselt Kliniek Dr. Habib op een veilige en betrouwbare wijze relevante medische gegevens uit met andere zorgverleners. Deze uitwisseling kan plaatsvinden wanneer dit gerechtvaardigd is voor de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Daarnaast kunnen medicatiegegevens worden gedeeld met apotheken en andere behandelende medisch specialisten. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over uw voorgeschreven medicatie en eventuele allergieën. Het is van groot belang dat andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie op de hoogte zijn, wat bijdraagt aan uw medicatieveiligheid.

 

 

Rechtsgrond voor de verwerking

De AVG kent zes grondslagen voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang, en gerechtvaardigd belang. Voor het verwerken van medische gegevens is de grondslag meestal ‘uitvoering van een overeenkomst’, zoals de geneeskundige behandelovereenkomst met Kliniek Dr. Habib en individuele zorgverleners volgens de WGBO.

 

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Postadres:

Kliniek Dr. Habib

Dubbelstraat 90

4611 GM, Bergen op zoom

 

06-29067991

info@drhabib.nl

www.drhabib.nl